Εταιρική Διακυβέρνηση

Η Εταιρία έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει τις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης όπως αυτές περιγράφονται στην ισχύουσα νομοθεσία και απορρέουν από τη διεθνή πρακτική. Το σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης περιλαμβάνει ένα σύνολο αρχών, μηχανισμών και διαδικασιών που προασπίζει τη χρηστή και αποτελεσματική διοίκηση της Εταιρίας, με απώτερο σκοπό την ανάπτυξή της και την διασφάλιση των συμφερόντων των μετόχων.

 Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης παρέχονται στη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης η οποία συμπεριλαμβάνεται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων
Διεύθυνση: Προέκταση οδού Μάνης, Κάντζα, 153 51, Παλλήνη
E-mail: ir@forthnet.gr