Κοινωνική Υπευθυνότητα

Η Forthnet θεωρεί το ρόλο της ως υπεύθυνου εταίρου για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής κοινωνίας, αναπόσπαστο στοιχείο της επιχειρηματικής της στρατηγικής.

Με αυτόν τον προσανατολισμό, λαμβάνει όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες που διασφαλίζουν την υπεύθυνη λειτουργία της εταιρίας, ενώ παράλληλα αναπτύσσει δράσεις για το κοινωνικό σύνολο σε σημαντικούς πυλώνες προσφοράς.